Jutut
0
0

Tulevaisuus riippuu innovaatioista: WFF Näyttelytilassa esiteltiin osaamista

Wasa Future Festival – tapahtuman yhteydessä järjestettiin nyt toista kertaa myös erillinen teknologia- ja innovaationäyttely.

Sen tavoitteena oli tarjota kevyempi ja konkreettisempi tapa tutustua siihen, millaisia innovaatioita lähellämme tehdään ja miten ne vaikuttavat tulevaisuuteemme. Viikon ajan Bock’sin alueella avoinna olleen WFF Exhibition Hallin tarjonta koostui reilusta kymmenestä eri näytteilleasettajasta ja esityksestä. Yleisökäyntejä kertyi alkuviikon helteestä ja sitä seuranneista myrskytuulista huolimatta mukava määrä. Toki, enemmänkin vierailijoita olisi mukaan mahtunut (toim.huom). 

”Onko täällä Vaasassa todellakin kaikkea tätä?”

Reaktiot näyttelyn sisältöihin olivat lähes poikkeuksetta positiivisia. Moni ensi kertaa Vaasassa vieraillut sai kerralla melkoisen tietoiskun siitä, miten laaja teknologioiden, tutkimuksen ja innovatiivisten yritysten joukko täältä löytyy. Ahaa-elämyksen saattoi kokea myös jokunen paikallinen!

Näyttelytilassa olivat esillä mm. Kurikan kaupunki ja GTK, ABB, VAMK, Wärtsilä, Hitachi, Upcode, Done Robotics, Åbo Akademi. Hienoja harrastajien kehittelemiä innovaatiota toi esille Vaasa Hacklab. Meteoria oli paikalla Pop-up näyttelyllään, ja lupaavia innovaatioita start-up kentältä mm. Health4Travel, Holobionter, ART Card. Edellisvuoden tapaan esillä oli myös tekoälytaidetta (Futural 2.0) sekä tulevaisuustutkija Risto Linturin työelämän muutosta tekoälyn aikana käsittelevä videoessee.

Syvempi merkitys

Näyttelytilassa kävijöitä kehotettiin pohtimaan, miten monipuoliset innovaatiot robottiyhteistyöstä, yhteisön rakentamisesta, terveydenhuollosta, kestävästä kehityksestä, geologisesta tutkimuksesta ja taiteellisesta ilmaisusta yhdistävät yhteiskuntaa ja parantavat sitä? 

Tulevaisuudessa teknologia ei ole vain väline, vaan kiinteä osa jokapäiväistä elämäämme, kulttuuriamme ja hyvinvointiamme. Kun tutkimme näitä innovaatioita, meidän on pohdittava niiden yhteistä vaikutusta, ymmärrettävä niiden muutospotentiaali ja omaksuttava ne nopeasti kehittyvän maailman kansalaisina.

Varsin konkreettisen esimerkin erään innovation yhteiskunnallisesta merkityksestä oli Wasa Future Festivalissa kunniakirjoin palkitun Wärtsilän työryhmän saavutus- uusi W25LnG. Tapahtuman pääsuunnittelija Sture Udd laski yhden huipputeknologiaa edustavan moottorin tuottavan ”elinaikanaan” yhteensä jopa 30 miljardin euron tulot. Laskelman tarkoituksena oli osoittaa, että innovaatioilla on merkittävä vaikutus yhteiskuntamme hyvinvoinnin rahoittamiseen. 

The future depends on

innovations:

WFF Exhibition space showcased expertise

As part of the Wasa Future Festival event, a separate technology and innovation exhibition was organized. Its goal was to offer a maybe a bit lighter and more tangible way to explore the kind of innovations made around us and how they impact our future. The WFF Exhibition Hall, which was open the whole week in the Bock’s area, consisted of over ten different exhibitors and presentations. A nice number of audience visits were collected despite the early week’s heat and the subsequent stormy winds. Of course, even more visitors could have been accommodated (editor’s note).

”Is all of this really in Vaasa?”

Reactions to the exhibition’s content were almost unanimously positive. Many visiting Vaasa for the first time got a significant amount of information about the broad range of technologies, research, and innovative companies found here. Some locals might have even had an ’Aha’ moment!

On display in the exhibition space were, among others, the City of Kurikka and GTK, ABB, VAMK, Wärtsilä, Hitachi, Upcode, Done Robotics, Åbo Akademi. Wonderful innovations developed by hobbyists were presented by Vaasa Hacklab. Meteoria was present with their Pop-up exhibition, and promising innovations from the start-up field included Health4Travel, Holobionter, ART Card. As in the previous year, there was also AI art (Futural 2.0) and a video essay by future researcher Risto Linturi about the change in the world of work during the AI era.

Deeper meaning

Visitors to the exhibition space were encouraged to consider how diverse innovations from robot collaboration, community building, healthcare, sustainable development, geological research, and artistic expression combine into society and improve it?

In the future, technology will not just be a tool, but an integral part of our daily lives, our culture, and our well-being. When we examine these innovations, we must reflect on their collective impact, understand their potential for change, and adopt them as citizens of a rapidly developing world.

A very concrete example of the societal significance of an innovation was the achievement of the Wärtsilä team awarded with a certificate of honor at the Wasa Future Festival – the new W25LnG. The event’s main designer, Sture Udd, calculated that one high-tech engine would produce a total income of up to 30 billion euros ”in its lifetime.” The calculation was intended to demonstrate that innovations have a significant impact on financing our society’s well-being.”

_DSC5064

_DSC4816

_DSC4817

_DSC4818

_DSC4819

_DSC4820

_DSC4821

_DSC5063

_DSC5065

_DSC5068

_DSC5069

_DSC5070

_DSC5071

_DSC5072

_DSC5073

_DSC5074

 

admin
Kommentit (0)

Jätä kommentti