Kolumni
0
0

Sulkakosken sulkakynästä

Energian osalta elämme vahvassa murroksessa. Olemme saaneet omakohtaisesti tuntea melko rajuja hin-tojen korotuksia taloudessamme. Yhteiskuntarakenteemme perustuu hyvinvointijärjestelmään, jota käytännössä pyöritetään verovaroin. Olkoon sitten kyseessä kunta tai valtion talous. Viittasin kolumnin alussa energiaan ja kunnallispoliitikkona ajattelen Vaasan ja talousalueellamme olevien kuntien kannalta asiaa. se että kotitalouksissa joudutaan painimaan nousseiden laskujen kanssa, joutuu kunnat painimaan saman asian kanssa. Toivon sydämestäni kuntien löytävän ulospääsyn kohonneista kustannuksista muu-ten kuin veroja nostamalla, se toki on kuntien kannalta helpoin tie, mutta taatusti huonoin.  Se vähentää ostovoimaa ja heikentää kaikilta osin yhteiskuntajärjestelmää. Monessa kunnassa on intohimoisesti läh-detty energian osalta toiseen ääripäähän, hiilineutraalisuuteen. Minusta ruuvin kiristäminen päästä toi-seen päähän ei ole paras vaihtoehto, varsinkaan nyt kun energiakustannukset ovat nousseet rajusti. Hiili-neutraalisuuden tavoittamisessa vaarana on nousevat kustannukset, varsinkin jos asialla ovat sellaiset, jotka eivät ole alan asiantuntijoita, saati tietotaitoa energiasta. Hiilineutraalisuus on myös bisnestä, jon-ka kyllä osat liikemiehistä ovat haistaneet ja intresseissä heillä on saada liikekasvua uudella alalla. Hiili-neutraalisuuden tavoitteleminen on sinänsä järkevää ja kannatettavaa, sitä myös itse kannatan. Sen si-jaan en kannata sitä, että ns. kiimassa ollaan valmiita heti tekemään ratkaisuja. Asian saavuttamiseksi kannattaa tehdä strategiasuunnitelma, jossa maalina olisi neutraalisuus. Olen useasti sanonut tavoitteen olevan kuin kolmiloikka, on otettava loikkia yksi kerrallaan ja teknisesti oikein. Ensimmäinen hyppy on energiatehokkuuden saavuttaminen, kunnat omistavat valtavasti kiinteistöjä, satsaus valotekniikkaan LED joko KNX tai DALI tekniikalla, älyohjauksella, liiketunnistimilla, luonnonvalon huomioimisella, ym. vähentää jopa 60% kulutusta loisteputkiin verrattuna, vielä kun otetaan elinkaari mukaan verrokkina loisteputkiin on satsaus maksettu 2,5 vuodessa takaisin. LTO, lämmöntalteenottojärjestelmän luominen tuo merkittävää säästöä. Lisäksi paloturvallisuus parantuu varsinkin valaistuksen liiketunnistimien osal-ta. Toinen askel on energia hallinta järjestelmän luominen kuntiin. Kuntien olisi järkevää liittyä ISO 50001 energiahallintajärjestelmä standardiin. ISO 50001 vaatimuksia noudattamalla organisaatio voi suunnitella energiahallintajärjestelmän, joka auttaa kehittämään periaatteita aiempaa tehokkaammalle energiakäytölle, asettamaan tavoitteita energiatehokkuuden saavuttamiseksi, keräämään tietoa päätök-senteon tueksi, mittaamaan saavutettuja tuloksia, arvioimaan sen toimintatapojen ja periaatteiden te-hokkuutta ja jatkuvasti parantamaan energiahallintaa. Näiden jälkeen voidaan ottaa kolmas askel kohti hiilineutraalisuutta. Olen valtuutettuna siitä mielissäni, että kansanedustaja Jukka Mäkynen on omak-sunut saman asian. Jukka on tehnyt valtuustoaloitteen energiatehokkuudesta, jossa on yksilöity laskel-mien kera seikkaperäisesti tehokkuudet. Olen tutustunut laskelmiin ja minusta ne pitivät kutinsa. Aloi-tetta noudattamalla Vaasa saisi 4 vuodessa n, 2milj.€ säästöt! Lisäksi Mäkynen on evästänyt virkamiehiä ISO 50001 energiahallintajärjestelmästä. Olen Samaa mieltä siitä, että Vaasan kannattaisi siihen osallis-tua. Säästöjen lisäksi on mahdollista saada standardi, ISO hankkeessa viimeinen numero on laatuluokka, sen saavutettua voimme hakea standardia. Se tuo mittavien säästöjen lisäksi energiateollisuus kaupun-kiimme positiivista julkisuutta. Aloitteessa Jukka kantoi huolta myös paloturvallisuudesta ja sen paran-tamisesta, on selvää, että loisteputket päälle jätettynä eivät ole liiketunnistimen varustettujen LED valai-simien veroisia turvallisuusmielessä. Kukapa ei lapsilleen ja omaisilleen haluaisi turvallista ympäristöä. Vaasan kannalta ajateltuna näin tehtynä saamme energian kulutusta merkittävästi pois, jopa 60%, Sa-massa suhteessa tippuu CO päästöt, saamme kustannuksia alas, 4 vuodessa säästämme saman verran, mitä nyt satsaamme, paloturvallisuutta parranamme merkittävästi ja ehkäpä lopuksi hiilineutraalisuuden.

TERO SULKAKOSKI

kaupunginvaltuutettu PS

Kommentit (0)

Jätä kommentti