Kolumni
0
0

RAHOITUSTA KAHDELLE UUDELLE, KOKO MERENKURKUN ALUEELLE TÄRKEÄLLE HANKKEELLE

Merenkurkun alueen laaja yhteistyökumppanuus on saanut Merenkurkun neuvoston johdolla rahoitusta kahdelle tärkeälle hankkeelle, jotka ovat erittäin ajankohtaisia viimeaikaisen loistouutisen johdosta.

Nordic Battery Belt Logistics on yksi rahoitusta saavista hankkeista. Hankkeessa keskitytään Merenkurkun alueelle suunniteltavien akkutehtaiden logistiikkavirtoihin. Myös Kiinteä yhteys -hanketta tutkiskellaan lähemmin. Hankkeessa tarkastellaan Merenkurkun neuvostolle saapuneita lukuisia toteutusehdotuksia Merenkurkun sillasta. Euroopan aluekehitysrahasto on myöntänyt molemmille hankkeille tukea Interreg Botnia-Atlantican kautta.

 

Nordic Battery Belt Logistics – Ajankohtainen hanke

Nordic Battery Belt Logistics -hankkeessa laaditaan strategia, jonka tarkoituksena on edistää kestäviä ja kustannustehokkaita kuljetuksia alueella valtionrajat ylittävästä näkökulmasta. Pyrkimyksenä on saada parempi käsitys siitä, millaisia uusia logistiikkavirtoja alueelle voi kehittyä suunnitteilla olevien akkutehtaiden seurauksena. Kyse on siis sekä inventoinnista että strategiasta, joiden avulla alueen logistiikkatarjontaa ja infrastruktuuria voidaan parantaa Nordic Battery Belt -akkuklusterin kehittämisen tukemiseksi.

Uutinen otettiin ilolla vastaan

Vaasanseudun kehitysyhtiö VASEKin toimitusjohtaja Stefan Råback iloitsee myönteisestä rahoituspäätöksestä ja pitää valtionrajat ylittävää suunnittelua hyvänä asiana.

Vaasa muodostaa yhdessä Skellefteån Northvoltin ja Mo i Ranaan suunnitteilla olevan FREYR Batteryn kanssa akkuvyöhykkeen, joka vaikuttaa logistiikkavirtoihin koko Merenkurkun alueella. Kaikki hyötyvät siitä, että voimme tehdä yhteistyötä näiden asioiden parissa, linkittää eri tehtaat toisiinsa ja tehdä yhteistoimin pitkäjänteisiä panostuksia. VASEKilla on muutakin yhteistoimintaa Merenkurkun alueen energia-alan ja cleantechin parissa, ja prosessit tukevat toisiaan.

Myös norjalaisen Rana Utviklingin hankejohtaja Kim-André Åsheim on sitä mieltä, että yhteistyö yhteisen akkuklusterin luomiseksi hyödyttää kaikkia ja luo synergiaa.

Pohjoismaisesta akkuvyöhykkeestä on puhuttu pitkään. Vaasan, Skellefteån ja Mo i Ranan akkutehtaiden myötä tästä on tulossa totta. Voimme saada paljon aikaan hyvällä yhteistyöllä tällä Euroopan uudella akkualueella. 

Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg on tehnyt pitkään yhteistyötä esim. Skellefteån kanssa, ja hän pitää yhteistoiminnan laajentamista myönteisenä.

Alueen yhteistyöstä syntyy merkittäviä etuja. Maailmanlaajuisesta näkökulmasta katsottuna sijaitsemme erittäin lähellä toisiamme, ja yhteistyön avulla voimme markkinoida itseämme vieläkin vahvempana ja suurempana.

Laajemmasta näkökulmasta tarkasteltuna materiaalivirrat hyödyttävät meitä kaikkia suunnittelun, priorisoitujen investointien kuin myös esimerkiksi satamakapasiteetin ja nykyisten edellytysten hyödyntämisen suhteen.

Skellefteån kunnan elinkeinopäällikkö Anja Palm:

Meillä on loistavat mahdollisuudet kehittää aluettamme ja muodostua tärkeäksi osaksi vihreää siirtymää. Tämä tuo mukanaan suuria haasteita, minkä takia alue- ja valtionrajat ylittävä yhteistyö on tärkeää, jotta voimme yhdessä houkutella osaamista ja kehityspääomaa.

 

Fast förbindelse över Kvarken – utopi eller en nödvändig investering?

I regionen finns redan i dag en fungerande infrastruktur och kopplingar till Europa, men fraktvolymerna kommer sannolikt att öka i och med de massiva investeringarna som är på gång i Kvarkenregionen. Detta ökar möjligheterna för en bro över Kvarken, och därmed är tidpunkten även för det andra projektet, Fast förbindelse, förträfflig.

Frågan om en bro över Kvarken aktualiserades på nytt i somras genom att en positiv samhällsekonomisk kalkyl presenterades av Eranti Engineering Oy. Detta uppmärksammades stort i media vilket lett till att flertalet internationella aktörer närmat sig Kvarkenrådet för att presentera egna affärsupplägg, med bland annat finansieringslösningar för en fast förbindelse över Kvarken. Affärsförslagen har internationella avsändare från företag lokaliserade runtom i världen. Projektet består av två delar; en övergripande konsekvensbedömning och genomlysning av affärsförslagen.

Åsa Ågren Wikström, styrelseledamot i Kvarkenrådet EGTS vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten

Om alla satsningar går i lås innebär det att ett batteribälte växer fram i norr och det lägger ytterligare vikt på infrastrukturen. Därmed blir även det andra projektet, i och med etableringarna, aktuellare än någonsin och en fast förbindelse är något som vi har drivit under lång tid.

Båda projekten visar att det finns en stark vilja att samarbeta och att ytterligare stärka vår gemensamma region.

Christer Rönnlund, ordförande i Blå Vägen föreningen i Sverige, tillägger

Detta är glädjande. En fast förbindelse i Kvarken gynnar inte bara kuststäderna utan alla kommuner längs E12-stråket och därför har vår styrelse valt att delta i genomförandet och finansieringen av detta projekt. Dessutom stöder detta initiativ andra pågående investeringar inom regionen.

Joakim Strand, riksdagsledamot och Kvarkenrådet EGTS ordförande håller med

Kvarkenrådet är en gång är före sin tid och får igång projekt Nordic Battery Belt Logistics direkt i samband med Johnson Mattheys goda nyhet. Båda projekten är ett bra sätt att ena regionen, samla krafterna och utveckla regionen tillsammans över landskaps- och nationsgränser.

Utredningen av fasta förbindelsen kom samtidigt i helt ny dager då etableringar görs på båda sidor av Kvarken. Visioner såsom färja, elflyg och batterikluster har i tiderna mötts med skepsis men nu håller de på att förverkligas. Samma gäller bron.

En fast förbindelse kommer att möjliggöra otaliga nya människomöten och en naturlig daglig samverkan mellan österbottningar och västerbottningar. Vi är enormt glada över våra visionära tjänstemän och beslutsfattare och deras beredskap och vilja att samarbeta för att utveckla regionen till världens bästa region att bo och etablera sig i.

Kontaktuppgifter

Mathias Lindström Kvarkenrådet EGTS direktör

+358 50 918 6462

Joakim Strand, riksdagsledamot och Kvarkenrådet EGTS ordförande +358 50 310 0076

Tilläggsinformation

Kvarkenrådet EGTS och Kvarkenregionen

Kvarkenrådet EGTS är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland och Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige samt områdens städer och kommuner. Tillsammans bildar de Kvarkenregionen.

Kvarkenrådet arbetar för att främja och utveckla en stark och livskraftig region genom gränsöverskridande samverkan. Med funktionen som en neutral samarbetsplattform verkar vi för alla medlemmar och aktörer inom Kvarkenregionen. www.kvarken.org

Nordic Battery Belt Logistics

I Nordic Battery Belt Logistics tas fram en strategi som ska bidra till hållbara och kostnadseffektiva transporter i regionen i ett gränsöverskridande perspektiv. Strategin ska ge en ökad förståelse för vilka nya logistikflöden som kan förväntas uppstå till följd av pågående och planerade etableringar av batteriproduktion i regionen. Det handlar både om en inventering och en strategi för hur regionens logistikutbud och infrastruktur bör utvecklas för att understödja utveckling av batteriklustret Nordic Battery Belt.

Partnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS, Vasaregionens utveckling Ab VASEK, Skellefteå kommun, Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK.

Utöver detta stöds projektet av Rana utvikling, MidtSkandia och Future Cleantec Solutions.

Total budget 300 000 EUR

Huvudfinansiär Interreg Botnia-Atlantica

Projekttid 05/2021-10/2022

Fast förbindelse

Projektet ska skapa beslutsunderlag som kan ligga till grund för en långsiktig gränsöverskridande (öst-västlig) strategi/viljeinriktning för hur frågan om en fast förbindelse ska drivas i framtiden.

Projektet består av två delar:

• Övergripande konsekvensbedömning. Här görs en kvalitetssäkring av projektets samhällsekonomiska konsekvenser, samt en översiktlig miljöbedömning av de alternativa sträckningar som föreslagits. 

• Genomlysning av affärsförslag. Affärsförslagen är till sin karaktär komplexa och det krävs expertkunskaper och vidare utredning för att kunna analysera innehållet och ta ställning till förslagens genomförbarhet.

Partnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS och Blå Vägen föreningen i Sverige

Utöver detta stöds projektet av Meridiam, Etgar Al Engineering och Green Carbon Recovery

Total budget 215 000 EUR

Huvudfinansiär Interreg Botnia-Atlantica

Projekttid 05/2021-10/2022Kuva Niko Siltaloppi _DSC3575 3 Joakim Strand1

Kommentit (0)

Jätä kommentti