Kolumni
0
0

Kurikan ihmeellinen syväpohjaves

Kurikan ihmeellinen syväpohjaves

– kohti Kurikan hydrogeologian tiedeinstituuttia

– The hydrogeology science institute of Kurikka

 

Kurikan syväpohjavesihanke tarjoaa korkeatasoisen ja erittäin kansainvälisen hydrogeologisen tutkimuksen taustan tulevaisuuden veden käyttöön. Syväpohjavesihanke linkittyy monipuoliseen näkökulmaan veden vaikutuksesta ja tulevaisuuden merkityksestä.

Kurikan syväpohjaveden erikoisuuksia ovat veden harvinainen puhtaus, esiintymän laajuus ja puhtaan veden saatavuus hyvin syvältä maaperästä. Syvimmillään kaivoista pumpataan vettä yli 60 metrin syvyydestä vesivaraston yltäessä yli sataan metriin. Syväpohjavesi muodostuu näkymättömässä Kurikan Grand Canyonissa. Muutamin paikoin vesi on puhdasta, suoraan juotavaa lähdevettä ilman minkäänlaista puhdistusta. Veden riittävyys laajempaan yhteiskunnalliseen tarpeeseen on jo tieteellisillä tutkimuksilla todistettu.

1) Puhdas ruoantuotanto,

kun puhdasta vettä on saatavilla

Kurikan syväpohjavesi mahdollistaa täysin puhtaan veden avulla tapahtuvan ruoantuotannon, joka on laatukriteerein todistettavissa. Mm. kasvihuoneviljellyt tomaatit ja kurkut sisältävät pääosin vettä, joten puhdas vesi on suoraan syötävän ruoan eli elintarvikkeiden myötä kuluttajalla lopputuotteessa. Jalostetuille elintarvikkeille on Suomessa tiukat laatuvaatimukset. Puhtaan veden takaama laatu on melko vähäisesti markkinoitu suomalaisen ruoantuotannon jatkojalostuksessa ja vientimarkkinoinnin hyödyntämisessä.  Hiilineutraali ruoantuotanto on mahdollista rakentaa Kurikassa uusiutuvien energiamuotojen myötä. Kurikassa on siten mahdollista luoda ainutlaatuista yrittäjyyttä sekä liiketoimintaa puhtaan veden ja ruoan jatkojalostukseen.Syvavesiporaus 05 (kopia)

Syvavesiporaus 04 (kopia)

Syvavesiporaus 03 (kopia)

Syvavesiporaus 02 (kopia)

Syvavesiporaus 01 (kopia)

2) Veden merkitys ihmisen

keholle ja terveydelle 

Ihmisen kehossa vesi ylläpitää nestetasapainoa, säätelee kehon lämpötilaa, tukee ruoansulatusta, kuljettaa ja imeyttää ravintoaineita ja poistaa aineenvaihduntatuotteita. Käytetyn veden laatu vaikuttaa suoraan terveyteen. Juomiseen ja ruoanlaittoon tarkoitetun talousveden on oltava turvallista, ja rakennusten vesilaitteistoja on ylläpidettävä niin, etteivät terveydelle haitalliset mikrobit pääse niissä lisääntymään. (www.thl.fi)

Pääasiallisesti kunnalliset vesilaitokset valmistavat talousvettä pinta-, pohja- tai tekopohjavedestä. Talousvedessä ei saa olla mitään sellaisia eliöitä eikä aineita, joista voi aiheutua terveydellistä haittaa. Talousveden tuotantoon käytettävän raakaveden laatu määrittelee vedenpuhdistusprosessin. Pintavedestä valmistettu vesi desinfioidaan haitallisten mikrobien tuhoamiseksi aina ennen kuin se johdetaan vesijohtoverkostoon. Todistetusti puhdasta ja laadukasta pohjavettä ei välttämättä tarvitse desinfioida. (www.thl.fi)

Talousveden laadun on oltava hyvää. Talousveden laadun vaatimukset on asetettu niin, että jokainen voi turvallisin mielin juoda vettä koko eliniän sairastumatta siitä. (www.vesi.fi Outi Zacheus 10.8.2021)

Veden laadun tutkimuksessa tarvittavia ohjeistoja, näytteenottomenetelmiä sekä kemiallisia, fysikaalisia, biologisia, mikrobiologisia ja radioaktiivisuuden mittaukseen liittyviä menetelmiä tuottaa kansainvälisen standardointiorganisaation ISOn Water quality -tekninen komitea. Mikromuovien mittausten ja näytteenoton standardointi on työn alla. Japanilainen laboratoriolaitteiden valmistaja on esitellyt vuonna 2023 uutta laitetta, jolla voidaan erotella automaattisesti mikromuovit muusta orgaanisesta materiaalista jatkotutkimuksia varten. (www.thl.fi 15.5.2023) 

3) Kurikan hydrogeologinen tiedeinstituutti 

Tieteellisin perustein ja käytännöin toteutettu geologinen ja hydrogeologinen kartoitus on luonut vankan perusymmärryksen Kurikan vesiesiintymästä. Kotimaisten huippuosaajien lisäksi Kurikan syväpohjavesihankkeeseen osallistuu runsas määrä kansainvälisiä geologeja sekä hydrogeologeja, jotka ovat tehneet ja tekevät Kurikan syväpohjavesihankkeeseen liittyvää yhteistyötutkimusta korkealla, kansainvälisellä tasolla. 

Tulevaisuuden tavoitteena on luoda Kurikkaan alan osaamisen keskittymä sekä koulutus- ja tutkimusympäristö opiskelijoille ja tutkijoille. Kurikan hydrogeologinen tutkimusinstituutti kokoaa ja koordinoi tutkimusta sekä toimii alustana niin suomalaiselle kuin myös kansainväliselle hydrologiselle, geologiselle ja hydrogeologiselle opetukselle ja tutkimukselle. Instituutti tulee toimimaan alkuvaiheessa virtuaalisessa verkkoympäristössä, mutta myöhemmin on tarkoitus luoda konkreettinen paikka, jossa alueen erityispiirteitä sekä tutkimustuloksia voidaan esitellä laajalle yleisölle. 

Laaja ja perusteellinen tutkimus on luonut pohjan myös Kurikan lukio-opiskelijoiden luonnontieteen opintojen kytkemiseen Kurikan syväpohjavesihankkeeseen sekä sitä kautta mahdollisen linkin korkeakoulutukseen ja tutkimusaiheisiin. Tällä voidaan vahvistaa lukio-opetuksen, korkeakoulutuksen ja kansainvälisen tutkimuksen helppoa ja kiinteää yhteistyötä.

Tulevan tiedeinstituutin tavoitteena on tukea ja ylläpitää syväpohjavesimuodostuman tutkimusta pohjaveden kestävän käytön varmistamiseksi. Lisäksi sen tavoitteena on mahdollistaa yhteiskunnallista kestävää kehitystä, hyvinvointia, yrittäjyyttä ja siihen liittyvää tutkimusta. Tavoitteena on myös tuoda elinkeinoille mahdollisuuksia syväpohjaveteen liittyvissä tulevaisuuden elinkeinotoiminnoissa ja mahdollisissa ruoantuotannon ja elintarviketeollisuuden jatkojalostuskysymyksissä, joissa puhtaalla vedellä on aivan keskeinen rooli. Jyllinkoski 03

Jyllinkoski 04

4) Vesi ja uusiutuvat energiamuodot Kurikassa

Energiantuotannossa on tapahtumassa suuri murros, jonka kokonaiskuva ei ole vielä Suomessa hahmottunut. Kurikassa on 10 tuulivoima-aluetta ja lähitulevaisuudessa noin 120 tuulivoimalaa toiminnassa. Samanaikaisesti varaudutaan aurinkovoimala-alueiden rakentamiseen laajoille ja avoimille turvesuoalueille voimasiirtolinjojen läheisyydessä. Biokaasua tuottaa jo useampi maatila Kurikassa, ja biokaasuekosysteemiä ollaan rakentamassa yhdessä maataloustuottajien kanssa. Biokaasun jakeluasemia on jo muutamalla maatilalla, jotka ovat laajentamassa toimintaansa. Biokaasun henkilöliikenteen ja raskaan liikenteen jakeluasemaa ollaan suunnittelemassa valtatie 3:n ja valtatie 19:n risteykseen. Maaseudun hiilijalanjälki on siis jopa negatiivinen! 

5) Kurikan syväpohjavesi

Kurikan syväpohjavesiesiintymä on uniikki niin Suomen kuin Euroopankin tasolla tarkasteltuna. Ikivanhaan kiteiseen kallioperään syntyneeseen laaksoon syntynyt pohjavesisysteemi on laaja-alainen. Sen erityispiirteinä ovat huomattavan paksu maapeite ja useassa kerroksessa sijaitsevat hyvin vettä johtavat sora- ja hiekkakerrokset. Näihin jääkauden aikana syntyneisiin kerrostumiin varastoituu huomattavat määrät hyvälaatuista pohjavettä. Lisäksi matalia laaksoalueita verhoavat savi ja siltti tarjoavat syväpohjavedelle erinomaisen suojan maan päältä tulevia epäpuhtauksia vastaan. Painovoiman vaikutuksesta yläviltä muodostumisalueilta syvälle laakson akvifereihin virtaava vesi paineistuu tuon vettä läpäisemättömän kerroksen vaikutuksesta. Viimeisimmissä tutkimuksissa oman merkittävän roolinsa alueen pohjaveteen ovat osoittaneet kallioraot, jotka edesauttavat veden liikettä maan uumeniin. Tälle alueelle tarkkaa muodostumisaluetta ei ole mahdollista määrittää. 

Alueelle muodostuvan veden oton ympärille on syntynyt projekti, joka kestää nykyistä ilmastonmuutosta hyvin. Ilmastonmuutoksen seurauksena pitkät kuivat kaudet ja jopa trooppisiin sademääriin yltävät sateet eivät suurella todennäköisyydellä juurikaan tule vaikuttamaan negatiivisesti tämän ainutlaatuisen muodostuman vedenottoon. Muodostuman kestävää vedenkäyttöä turvaamaan on rakennettu kattava pohjaveden pinnan tarkkailujärjestelmä. Sen lähes kolmesataa jatkuvatoimista pinnankorkeusanturia huolehtivat pohjaveden pinnan seurannasta. Näiden antureiden ansiosta tiedämme joka hetki, miten pohjavesipinta elää ja käyttäytyy. Tällaista näin kattavaa tietoa antavaa pinnanmittausjärjestelmää ei taida olla käytössä missään muualla pohjavesiprojektissa. Edellä mainitut seikat luovat ainutlaatuisen tutkimusympäristön sekä geologiaan että pohjavesiin liittyviin tutkimuksiin. Anna-Kaisa Pusa 02

Anna-Kaisa Pusa,

kaupunginjohtaja, FT, Kurikan kaupunki

Juha Kotiranta,

toimitusjohtaja, Kurikan Vesihuolto Oy

Kommentit (0)

Jätä kommentti