Fakta
1
0

FAKTA 9: Kvarkenrådet EGTS framskrider

Den 21 maj 2018 fattade Kvarkenrådets årsmöte det historiska beslutet att ombilda Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS (EGTC på engelska, EAYY på finska).

EGTS står för Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, och är EU:s eget juridiska instrument för gränsöverskridande samverkan. EGTS är ett starkt och tydligt redskap, specifikt anpassat för gränsöverskridande samverkan i Europa. Det finns idag ca 55 etablerade EGTS, och fler är under bildande. Dock finns ännu inga EGTS i Norden, med undantag av Region Skåne som är medlemmar i Central European Transport Corridor EGTC. Kvarkenrådet EGTS skulle därmed bli det första helnordiska EGTS området. 

Kvarkenrådet styrelse fungerar som beredningsgrupp för EGTS processen, och enligt uppdrag av styrelsen har kansliet inlett arbetet med att ändra den juridiska formen för Kvarkenrådet från registrerad förening till EGTS. Man för bl.a. dialog med skattemyndigheterna i Finland gällande på vilket sätt skattelagstiftningen i Finland tillämpas på EGTS områden med huvudsäte i Finland, och man har också skriftligen varit i kontakt med de ansvariga myndigheterna i respektive land, svenska Näringsdepartementet och finska Arbets- och Näringslivsministeriet, för att informera dem om etableringsprocessen. Ytterligare har man påbörjat arbetet med att justera Kvarkenrådets nuvarande stadgar så att de är lämpliga för EGTS, samt att ta fram förslag på medlemskategorier och -avgifter för den nya organisationen. 

Under arbetet med EGTS processen analyserar man Kvarkenrådets uppgifter, baserat på medlemmarnas behov och önskningar, och man ser på olika modeller för hur Kvarkenrådet EGTS kunde arbeta, t.ex. genom utskott. Man ser också på hur kommunerna i Kvarkenregionen effektivare än tidigare kunde engageras i det gränsöverskridande samarbetet, och öppnar även upp för möjligheten att ta in norska medlemmar i framtiden. Kvarkenrådets kansli har haft mycket god hjälp av landskapsråd Olav Jern i detta arbete. 

Kvarkenrådets styrelse och kansli håller regelbundna möten i syfte att diskutera aktuella ärenden och föra EGTS processen framåt. Man har också hållit ett inledande informationsmöte med de organisationer som är utsedda som observatörer för EGTS processen, det vill säga gränskommittén MidtSkandia och föreningen Blå Vägen. Även de andra nordiska gränskommittéerna och Kvarkenrådets övriga samarbetspartners följer processen med stort intresse. Kvarkenrådet kansli informerar kontinuerligt om processens framåtskridande, bl.a. genom Kvarkenrådets nyhetsbrev. 

Tidtabellen framöver är att förslaget till nya stadgar för Kvarkenrådet EGTS ska vara klara inom november månad, och att nuvarande och potentiella nya medlemmar ska informeras om medlemskap i EGTS under januari 2019. Målsättningen är att Kvarkenrådets årsmöte i maj 2019 skall kunna fatta beslut om grundande av Kvarkenrådet EGTS. 

Med Kvarkenrådet EGTS kommer Kvarkenregionen att få ett tyngre organ för att koordinera utvecklingen i regionen och gemensamt driva viktiga frågor på nationell, nordisk och EU-nivå. Bildandet av ett EGTS kommer att ge större synlighet och genomslagskraft på regional, nationell, nordisk och EU nivå för det viktiga gränsöverskridande samarbete som pågår i Kvarkenregionen.

Text:
Susanna Ehrs

Kommentit (0)

Jätä kommentti