Kolumni
0
0

Business: Why doing business in Mexico is a great idea

Mexico is a country with rich culture, deep history, and economic vitality that is an attractive destination for businesses looking for growth and strategic advantages.

Mexico’s geographic location bridges Latin America and North America, making it a crucial crossroads for global trade. The country has a strong logistics infrastructure, with 117 seaports, 76 airports, 27 thousand kilometers of railroads, and over 393,000 kilometers of roads. Recent infrastructure projects like the new Mexico City airport and the Trans-Isthmic Railway further enhance connectivity and cargo movement.

Mexico has established 14 free trade agreements since 1994 with 50 global trade partners, making it an ideal place to do business. The United States-Mexico-Canada Free Trade Agreement (USMCA) ensures seamless trade across North America, including labor regulations, environmental protections, digital trade provisions, and dispute settlements. Additionally, Mexico’s ”Global Agreement” with the European Union has significantly boosted bilateral trade growth for the last 24 years, and will further open markets for EU exporters and investors once its ongoing renewal is completed. 

The country’s dynamic and stable economy, market-friendly policies, rule of law, cost reductions, competitive labor, and government incentives make it an appealing investment destination. The government actively promotes strategic sectors such as wind energy, renewable sources, pharmaceuticals, aerospace, agroindustry, and petrochemicals, aiming to promote innovation and technology transfer while consolidating local and national value chains.

Mx exporting power ING

All of the abovementioned factors are possible thanks to Mexico’s macroeconomic resilience. The country maintains low inflation rates, ensuring price stability, with an annual inflation of 4.65% (April 2024), and a foreign direct investment valued at $36.058 billion USD (2023), reflecting investor confidence. Mexico has a skilled labor force of nearly 60 million people with an unemployment rate of less than 3%. Moreover, it ranked 6th in the Foreign Direct Investment Confidence Index in 2024 and remains the manufacturing powerhouse of the Americas. 

Mexico is also a major exporter of high-tech manufactured goods, including automotive parts, electronics, and medical devices. According to the World Trade Organization, Mexico became the 9th largest exporter in the world in 2023, with $1,183 million USD in foreign trade. Also, Mexico was the top exporter to the United States last year. 

Over time, Mexico and Finland have developed an open and fruitful dialogue, that fosters economic collaboration and technical cooperation. In recent years, there has been a notable increase in the commercial presence of Finland in Mexico. Currently, 40 Finnish companies operate in Mexico, with an additional 70 engaged in various forms of business interactions.

Furthermore, bilateral trade between Mexico and Finland remains robust, totaling $915.6 million USD in 2023. This trade relationship encompasses diverse sectors and reflects a stable economic link. There are ample opportunities to enhance trade and investment collaboration between Mexico and Finland.

Mexico encourages Finnish investors and entrepreneurs to explore the country’s comparative advantages for business relocation, like nearshoring, as well as market diversification, and new business opportunities.

Enrique Rojo,

Ambassador of Mexico to Finland and Estonia

Miksi kaupankäynti Meksikon kanssa on hyvä idea
Meksiko on kulttuuriltaan ja historialtaan rikas sekä taloudellisesti elinvoimainen maa, joka on houkutteleva kohde kasvua ja strategisia etuja etsiville yrityksille.

Meksikon maantieteellinen sijainti yhdistää Latinalaisen Amerikan ja Pohjois-Amerikan, tehden siitä ratkaisevan risteyskohdan maailmanlaajuiselle kaupalle. Maalla on vahva logistinen infrastruktuuri: sillä on 117 merisatamaa, 76 lentokenttää, 27 tuhatta rautatiekilometriä ja yli 393 tuhatta kilometriä tieverkostoa. Viimeaikaiset infrastruktuurihankkeet, kuten uusi Mexico Cityn lentokenttä ja Tehuantepecin kannaksen läpikulkeva rautatie (Trans-Isthmic Railway), parantavat edelleen yhteyksiä ja rahtiliikennettä.

Meksiko on vuodesta 1994 lähtien tehnyt 14 vapaakauppasopimusta 50 maailmanlaajuisen kauppakumppanin kanssa, mikä tekee siitä ihanteellisen paikan liiketoiminnan harjoittamiselle. Yhdysvaltojen, Meksikon ja Canadan välinen vapaakauppasopimus (USMCA) takaa saumattoman kaupankäynnin kaikkialla Pohjois-Amerikassa, mukaan lukien työlainsäädännön, ympäristönsuojelun, digitaalista kauppaa koskevat määräykset ja riidanratkaisun. Lisäksi Meksikon ”maailmanlaajuinen sopimus” Euroopan Unionin ¬kanssa on lisännyt huomattavasti kahdenvälisen kaupan kasvua viimeisten 24 vuoden aikana ja avaa markkinoita EU:n viejille ja sijoittajille entisestään sen meneillään olevan uudistuksen tultua päätökseen.

Maan dynaaminen ja vakaa talous, markkinaystävällinen politiikka, oikeusvaltioperiaate, kustannussäästöt, kilpailukykyinen työvoima ja valtion kannustimet tekevät siitä houkuttelevan sijoituskohteen. Maan hallitus kehittää aktiivisesti strategisia aloja, kuten tuulienergiaa, uusiutuvia energialähteitä, lääke-, ilmailu-, maatalous- sekä petrokemian teollisuutta, tavoitteenaan edistää innovaatiota ja teknologian siirtoa sekä lujittaa paikallisia ja kansallisia arvoketjuja.

Mx exporting power FIN

Kaikki edellämainitut tekijät ovat mahdollisia Meksikon makrotalouden joustavuuden ansiosta. Maa ylläpitää alhaisen inflaatiotason, varmistaen hintavakauden, sillä sen vuotuinen inflaatio on 4.65 prosenttia (huhtikuu 2024), ja ulkomaisten suorien sijoitusten arvo on $36.058 miljardia dollaria (2023), mikä kuvastaa sijoittajien luottamusta. Meksikosta löytyy ammattitaitoista työvoimaa lähes 60 miljoonan ihmisen verran ja maan työttömyysaste on alle 3 prosenttia. Lisäksi se sijoittui kuudenneksi ulkomaisten suorien sijoitusten luottamusindeksissä vuonna 2024 ja on edelleen Amerikkojen tuotannon voimanpesä.

Meksiko on myös merkittävä korkean teknologian teollisuustuotteiden viejä, esimerkiksi autojen osien, elektroniikan ja terveydenhuollon laitteiden osalta. Maailman kauppajärjestön mukaan vuonna 2023 Meksikosta tuli maailman yhdeksänneksi suurin viejä 1 183 miljoonan dollarin ulkomaankaupalla. Meksiko oli viime vuonna myös suurin viejä Yhdysvaltoihin.

Meksiko ja Suomi ovat ajan mittaan kehittäneet avointa ja ystävällistä vuoropuhelua, joka edistää taloudellista ja teknistä yhteistyötä. Suomen kaupallinen läsnäolo Meksikossa on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti. Tällä hetkellä Meksikossa toimii 40 suomalaisyritystä ja lisäksi 70 yritystä on eri tavoin osallisena liiketoiminnassa.

Meksikon ja Suomen kahdenvälinen kauppa pysyy vahvana, se ollessa 915.6 miljoonaa dollaria vuonna 2023. Tämä kauppasuhde ohjaa eri aloja ja kuvastaa vakaata taloudellista yhteyttä. Meksikon ja Suomen välisten kauppa- ja sijoitusyhteistöiden lisäämiseksi on olemassa monia vaihtoehtoja.

Meksiko kannustaa suomalaisia sijoittajia ja yrittäjiä tutustumaan maan suhteellisiin etuihin yrityksen uudelleensijoittamisessa, kuten nearshoring, sekä markkinoiden monipuolistaminen ja uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Enrique Rojo,

Meksikon suurlähettiläs Suomessa ja Virossa

Kommentit (0)

Jätä kommentti