Kolumni
0
0

Viimeiset kuntavaalit ennen maakuntauudistusta

Tulevat vaalit ovat viimeiset kuntavaalit ennen maakuntauudistusta.  Kuntien rahoittamat sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle. Kuntiin jää koulutusasiat, maankäyttö, työllistäminen, tekninen toimiala ja muu kunnan omaehtoinen toiminta.

Maakuntien vastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelut vapauttavat kunnissa jäljelle jäävät henkiset voimavarat luomaan uutta.  Kunnan luottamushenkilöt ja virkamiehet voivat panostaa asioihin, joihin he voivat omilla päätöksillään oikeasti ja suoraan vaikuttaa. Väitän, että kuntiin jäävä päätöksenteko suorastaan innostaa päättäjiä.

Kunta on meidän elinympäristömme. Voimme vaikutta siihen samoin kuin kunnan elinvoimaisuuteenkin. Vuoropuhelu tulee läheisemmäksi ja päätöksenteko vastuullisemmaksi. Mainio tilaisuus purkaa hallintoa ja keksittyä tekemään oikeita asioita asukkaiden, yrittäjien ja yritysten hyväksi.

Vaasassa annetaan tuotantotalouden parasta opetusta Suomessa. Nämä opit on otettava käyttöön myös kaupungin organisaatiossa siten, että veroeuroilla toteutetut rakennusprojektit pysyvät hallinnassa aikataulujen ja kustannusten osalta. Erityisen tarpeellista on tunnistaa kunnan hankintojen vaikutus aluetalouteen. Kunnan tulee olla mukana edistämässä paikallisten innovaatioiden kaupallistamista ottamalla harkittuja riskejä uusista sovelluksista ja olemalla mukana pilottihankkeissa. Parasta markkinointia on kun yrittäjä voi kotipaikkakunnallaan esitellä referenssikohteitaan. Yrittäjyyspotentiaalia on tuettava ja raivattava nuorille yrittäjille ja yrityksille mahdollisuuksia.

Koko Vaasaa, millainen se sitten tulevaisuudessa onkaan, on kehitettävä keskustan, kaupunginosien ja kylien liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien osalta, niin että asukkailla on aito mahdollisuus valita asuinpaikkansa. Asukkaille tulee suoda mahdillisuus rakentaa vapaammin myös haja-asutusalueille sekä muuttaa helpommin kesäasuntonsa vakinaiseksi asuinpaikakseen.

Rantojen ja saariston hyödyntäminen antaa Vaasalle runsaasti tasokasta tonttivarantoa sekä tilaa virkistäytymiselle ja matkailulle. Saaristosta voitaisiin helposti rakentaa harrastajakalastuksen paratiisi, mikäli varmistetaan luontainen kalaston poikastuotanto. Tuhottuja luonnollisia kalaston poikastuotantoalueita on ennallistettava.

Kaupunkimme liikuntamahdollisuuksista tehdään totta liikuntavaihtoehtojen laatua parantamalla ja määrää lisäämällä. Perusliikuntapaikkojen maksuttomuus varmistetaan, etenkin lasten ja nuorten osalta. Urheilubisneksen on huolehdittava edellytyksistään itse.

Vaasa tunnetaan kulttuuri ja taidekaupunkina ja näistä palveluista on huolehdittava jatkossakin riittävällä tuella, unohtamatta myöskään asukkaiden omaehtoista kulttuuritoimintaa. Kulttuurin ammattilaisia on rohkaistava toimimaan yhdessä harrastajaryhmien kanssa.

Ikäihmisten virkistystoimintaan on panostettava. Heitä ei voi vain sulkea laitoksen sänkyyn makaamaan. Viriketoimintaa on järjestettävä myös kotona asuville senioreille. Usealle heistä harrastuspiiri on ainoa linkki ulkomaailmaan.

Liikenneväylistä on pidettävä huolta siten, ettei kestävyysvajetta ylitetä, eikä korjausvelka kasva kohtuuttomaksi.

Keskustan alue on pidettävä vireänä asiointialueena. Kivihaassa ja muilla pääliikenneväylien varsilla on huolehdittava tonttivarannosta mahdollisten tulevien liikkeiden tarpeisiin.

Kunnan toiminnan on oltava vastuullista palveluja tuottaessaan ja sen on otettava enenevässä määrin huomioon yksityiset palvelun tuottajat, jotta työllisyys varmistetaan myös tällä sektorilla.

Tuetaan kaupunginosayhteisöjen toimintaa ympäristönsä kehittämisessä. Kyseistä toimintaa on tuettava myös haja-asutusalueilla.

Olemassa olevan kouluverkoston säilyttäminen on välttämättömänä. Tähän mennessä tehdyt koulujen karsimisiset ovat olleet epäonnistuneita eikä säästöjä ole syntynyt. Oppilaat ovat joutuneet kärsimään opetuksen tason laskusta ja henkisestä paineesta. Alakoulujen luokkakokojen on oltava pieniä. Se on lasten oppimisen ja mielenterveyden kannalta välttämätöntä. Lapsissa on tulevaisuutemme, heidän kustannuksellaan ei saa politikoida. Koulutoimen resurssit on käytettävä tehokkaammin, ottamalla käyttöön niitä ohjaavia uusia innovaatiota.

Kiinteistöveron kohtuullistamista tai jopa poistamista yleishyödyllisiltä rakennuksilta on tutkittava.

Kaupungin palveluja koskeva tiedottaminen on oltava selkeää ja helppolukuista ja palveluja tuottavilla virkamiehillä ja yrittäjillä on oltava kasvot, ei saa piiloutua organisaation taakse.

Pertti Reinikainen

Kommentit (0)

Jätä kommentti