Kolumni
0
0

Kommunen bör ha uppdaterad verksamhetsmodell angående familjevåld

Familjevåld och våld i parrelation är ett brott. Våld i parrelationen innefattar fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld samt hot om dessa av en nuvarande eller tidigare partner. Enligt lagen är våld straffbart.

Det är viktigt att det i kommunerna finns en fungerande verksamhetsmodell för familjevåld samt för våld i nära relationer, vilket inte är en självklarhet. Denna verksamhetsmodell är viktig och ska höra till den nya kommunens uppgift. Till kommunens uppgift bör innefatta ett förebyggande arbete med en evidensbaserad brottsprevention, som ligger till grund för att öka välmående och livskvaliteten i samhället.

Kommuner är olika och det är viktigt att hitta en modell som står för den specifika kommunens behov. Vasa stad gav ut en verksamhetsmodell för familjevåld och våld i nära relationer år 2006. Denna modell har inte uppdaterats trots ett flertal samhälleliga förändringar som exempelvis:

I mars 2016 stiger brottsofferdirektivet i kraft i Finland. Detta innebär ett flertal lagförändringar och andra åtgärder för att bland annat stöda individer som faller offer för våldsbrott. Istanbulkonventionen träder i kraft vilket innebär att man upprättar en dygnet runt telefonstödlinje för kvinnor som fallit offer för våld i nära relation. Den s.k. ”noll-linjen” som koordinerats av institutet för hälsa och välfärd (THL). Andra samhälleliga förändringar är den nya socialvårdslagen, flyktingvågen till Finland samt att även brottsstatistiken idag ser annorlunda ut än den gjorde år 2006.

I Finland använder man sig av modellen MARAK för att hjälpa individer som fallit offer för allvarligt våld i parrelationen. Denna modell använder man sig även av i Vasa. Idén är att man i en multiprofessionell arbetsgrupp utarbetar en säkerhetsplan och på detta sätt förbättrar individens säkerhet och livskvalité.

Denna arbetsgrupp har i flera kommuner inte nått ut till de individer som fallit offer för våld i nära relation. Detta är oroväckande eftersom i genomsnitt 21 kvinnor per år, mister livet p.g.a. parrelaterat våld. Forskning visar på att var femte kvinna varit utsatt för våld från sin partner.

Detta är även oroväckande, eftersom det i Vasas verksamhetsmodeller för familjevåld och våld i nära relationer år 2006 nämns att familjevåld orsakar kommuner och staten en kostnad årligen på 50 miljoner euro. Det förekommer även andra forskningsresultat som visar på summor som 91 miljoner euro i året.

För att veta vilka interventioner som fungerar och är lönsamma i kommunerna, borde det våldsbekämpande och förebyggande arbetet vara mer systematiskt och strukturerat. Arbete för att bekämpa familjevåld och våld i nära relationer kan inte enbart luta sig tillbaka på olika projekt som bland annat MARAK, utan bör implementeras i kommunens verksamhet. Verksamhetsmodeller bör ofta uppdateras samt kontrolleras för att på bästa sätt kunna förebygga våldet och hjälpa de individer som fallit offer för familjevåld och parrelaterat våld.

Sari Somppi

Regionsdirektör, kriminolog

Kommentit (0)

Jätä kommentti